עורך דין עופר סולר רשלנות רפואית
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

חשוב לקרוא

מחבר: 17/08/2011 09:07

1.    תנאי שימוש - כללי

1.1.    אתרי האינטרנט "סולר-קפלינסקי רשלנות רפואית" ו- "עופר סולר משרד עורכי דין" (להלן: "האתר") מופעל על-ידי עופר סולר חברת עורכי דין (להלן: "מפעיל האתר" או "המפעיל"). ניתן לפנות אל המפעיל לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.

1.2.    תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים, קוראים או מבצעים גישה כלשהי לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו (להלן לשם הנוחות" 'הגולש' או 'המשתמש'), לבין המפעיל, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

1.3.    משכך יש לקרוא תנאים אלה היטב. מובהר כי כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה, קריאה, יצירת קשר, הודעה, שאלה או תשובה וכל ביצוע פעולה או שימוש בתכניו מעידה על הסכמת הגולש ואישורו לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. בכל מקרה של אי הסכמה עם אחד מתנאים אלה, אין הגולש רשאי להמשיך לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.

2.    בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה:

2.1.    "תקנון" או "תנאי שימוש" - הסכם זה שבין הגולש לבין המפעיל וכן מדיניות  הפרטיות, הכלולה במסגרת הסכם זה.

2.2.    "תכנים" - כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.

2.3.    "משתמש" - כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור, קריאה   וכד', בין בעצמו, ובין באמצעות מחשב, או תכנת מחשב המיועדים לעשות זאת.

3.    שינויים ועדכונים

3.1.     המפעיל שומר על זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו) וללא הודעה מראש. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר, או איזה מהם, המפעיל לא יהא אחראי כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.

3.2.    המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הקובע את תוכן ההסכמה.

4.    השימוש באתר

4.1.    הגלישה לצורך עיון, קריאה והתרשמות באתר, הן מהתוכן המשפטי המופיע בו, והן מתכני הפורום המתנהל בו הם ללא תשלום.  

4.2.    השימוש בשירותי האתר, מוגבל לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה באתר מצהיר הגולש כי גילו מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.

4.3.    השימוש באתר נועד למטרת קריאה, התרשמות, עיון, ולימוד מהתוכן שבאתר, וכן לשם יצירת קשר עם המפעיל או מי מטעמו או קבלת מידע לשם יצירת קשר כאמור.

4.4.    השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS)  וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, מעת לעת וללא הודעה מראש.

4.5.    כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל ושל האתר, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל והאתר בכל צורה שהיא.

5.    תוכן גולשים ותגובות

5.1.    המפעיל מעמיד לרשות הגולשים שירותי דיון ומענה לשאלות (להלן: "פורומים"), המאפשרים לגולשים להציג שאלות, תשובות ולשוחח בנושאים שונים התואמים את נושאי הפורומים. למען הסר ספק, המפעיל אינו מחויב להפעיל שירות זה וכן יהא רשאי להגביל את השימוש בו לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.

5.2.    למפעיל או לכל אדם מטעמו, יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לפורום וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעיתים יפרסם המפעיל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגברו תנאי השימוש.

5.3.    ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות,  פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן" "תוכן גולש"), מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.  

5.4.    לגבי התכנים האמורים בסעיף 5.3 לעיל, ולגביהם בלבד, המפעיל אינו טוען לבעלות עליהם ובהתאם מתחייב הגולש:

5.4.1.     שלא להעלות כל תוכן שאין בידו את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות     לשם הצגתו באתר ובאחריות הגולש לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולש כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.

5.4.2.    שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי, פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם שהוא.

5.5.    המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן גולש אשר יעלה לאתר.

5.6.    בעצם העלאת תוכן גולש לאתר, מעניק הגולש למפעיל ו/או למי מטעמו רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שם הגולש בקשר לתוכן; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכים הגולש שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעיל ו/או  מי מטעמו, מכל מין וסוג שהוא.

5.7.    המפעיל רשאי לפקח על תכני הגולשים ולנטר אותם, אך גם אם יעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעיל בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.

5.8.    מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או  מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעיל אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולש שאינו פוגע או מפר.

5.9.    תוכן גולש עשוי להיות חשוף לכל גולש ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשים נוספים לגולש אשר העלה אותו לאתר. הגולש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה. מפעיל מבהיר כי הוא לא מתחייב להיענות לבקשת גולש להסיר תוכן שהגולש העלה לאתר.

5.10.    הגולש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר.

5.11.    מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעיל באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.

6.    יחסי עורך דין לקוח

6.1.    מכיוון שהמפעיל הוא משרד עורכי דין, ותכניו של האתר הם תכנים משפטיים הרי שמבלי לפגוע בהוראות הכלליות האמורות בהסכם זה, מובהר כי כל המידע המשפטי המצוי באתר, בין כמאמרים, בין כידיעות ובין כתשובות לשאלות או נושאים במסגרת הפורומים, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, ואין בהם כדי להתוות דרך, לייעץ או לשמש הנחיה משפטית כלשהי.

6.2.    מובהר כי אין גם במתן תשובה ספציפית לשאלה שנשאלת בפורומים, אין המפעיל או מי מטעמו, יכולים לרדת לעומקו של עניין, וממילא טיבה של כל תשובה הוא אינפורמטיבי ותיאורטי בלבד, ואינו יכול להוות ייעוץ משפטי לבעיה או מצב דברים של שואל השאלה.

6.3.    מובהר כי בין פונה הפונה למפעיל, או למי מטעמו, באמצעות הפורום, או באמצעות כל אמצעי אחר ליצירת קשר באתר, ובין המפעיל או מי מטעמו לא יתקיימו יחסי עורך דין לקוח, ואין בהצבת שאלה או בקבלת תשובה כמו גם בפניה אחרת ומתן תשובה עליה, כדי לכבול את המפעיל או מי מטעמו.

6.4.    לפיכך מובהר כי הפורום הוא פומבי, וכל התכנים המופיעים בו הם פומביים, ועל כן אין שום אפשרות לשמור אותם בסוד, וממילא לא תוטל על המפעיל או מי מטעמו חובת סודיות בגינם. בהתאם, לא תוצל על המפעיל או על מי מטעמו כל חובה אחרת הנוגעת למידע שמסר גולש באחת הדרכים המצויות באתר.

6.5.    הגולש מוזהר שלא לנקוט בצעדים משפטיים, או לפעול באופן מעשי בהתאם לתשובות, מאמרים או תכנים אחרים אליהם נחשף באתר, וכי בכל מקרה עליו להיוועץ בייעוץ משפטי לפני עשותו כן.

6.6.    המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק או תוצאה אחרת מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו (על ידי המפעיל,משתמש, מפרסם או גורם אחר), השירותים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ"ל.

6.7.    המפעיל לא יהיה אחראי באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך       האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.

6.8.    הגם שהמפעיל פועל שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעיל בגין טעויות או מידע שגוי, או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.

7.    סריקת רובוטים  (ROBOTS)

7.1.    סריקת רובוטים (robots, bots crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

8.    קניין רוחני

8.1.    למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעיל. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות  (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.

8.2.    נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, שאלות, תשובות, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.

8.3.    חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.

8.4.    חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.

8.5.     חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא,  בתפוצה רחבה.

9.    פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

9.1.    כל הפרסומים באתר עצמו וכן המאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים, מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעיל כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעיל כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעיל.

9.2.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעיל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר.

10.    אבטחה ותקינות

10.1.    המפעיל נוקט באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיו. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעיל בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.

10.2.    כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.

10.3.    הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויים בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעיל, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעיל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעיל.

10.4.    האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעיל ו/או אשר יוענקו לו בעתיד על-פי כל דין.

11.    פרטיות

11.1.    מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש.

11.2.    המפעיל שומר במאגרי המידע שלו, אך ורק מידע שנמסר לו על ידי הגולשים. דהיינו השם כפי שהוצג לו, כתובת דוא"ל באם בחר המשתמש להשאירה, ותוכן ההודעה שפרסם. השימוש בכתובת הדוא"ל נעשה אם ורק לשם יידוע הגולש, על פי בחירתו, אודות תגובות להודעה שפרסם.

11.3.    האתר שומר פרטי כתובת IP של הגולשים בו, או של המשתמשים בפורום, בהתאם למקובל באתרים מסוג זה. אולם הוא אינו מתחייב לשמור אותם לתקופה כלשהי או בכלל.

11.4.    מובהר כי המפעיל אינו עושה כל שימוש בפרטים אלה, אלא אם כן יידרש על פי דין, באמצעות צו מחייב לעשות זאת.

11.5.    פניה למפעיל באמצעות טופס צור קשר שבאתר, תאפשר למפעיל לשמור את פרטי הפניה ולהשתמש בה כדי להשיב לפונה או ליצור איתו קשר בתגובה לפנייתו או לכל צורך אחר בעתיד והגולש בעצם השימוש בטופס, נותן הסכמתו לכל פניה כזו.

11.6.    נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, וללא הודעה מראש.

11.7.    הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

12.    אתרי צד שלישי ומשואות רשת

12.1.    במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.

12.2.    מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעיל או לאתר כל אחריות לגביו, או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעיל, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעיל או לאתר כל אחריות.

 

13.    כללי

13.1.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או  מצגים אחרים בדבר המפעיל ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה.

13.2.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

13.3.    למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.

13.4.    השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

13.5.    על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

13.6.    לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.

13.7.    לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת [email protected] וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

מדיניות פרטיות

 אתרי האינטרנט "סולר-קפלינסקי רשלנות רפואית" ו- "עופר סולר משרד עורכי דין" (להלן: "מפעיל האתר" או "המפעיל"), מכבד את פרטיות גולשיה ועושה מירב המאמצים לשמור על פרטיות הגולשים באתר זה המופעל על ידו (להלן: "האתר"). לשם כך, בין השאר, נוסחה מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

1.    רישום לשירותים ושימוש במידע

1.1.    חלק מהשירותים באתר טעונים או מאפשרים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש הגולש (בין אם מדובר ברוכש או בגולש המעוניין להרשם כמנוי לשירותי מידע) למסור פרטים אודותיו, כדוגמת: שם, כתובת, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני של הגולש ופרטים נוספים ביניהם גם פרטים המאפשרים ביצוע מכירה ותשלום. חלק מהשדות הינם שדות חובה ולפיכך ללא מסירת הפרטים הנדרשים במסגרתם לא יוכל הגולש לבצע רישום לאתר. עם זאת, המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר באתר והנאסף באמצעות האתר לצרכי ומטרות האתר.

1.2.    במקרה של רישום באמצעות אתר אחר, ינטלו מאותו האתר הפרטים שיפורטו בהודעת ההסכמה של האתר, ובכפוף לתנאיו.

2.    מסירת מידע לצד שלישי

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

•    במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.

•    במקרה בו כניסתך לאתר ו/או התקשרותך עם המפעילה היו דרך אתר אינטרנט של מפעיל אחר או דרך אתר משותף של המפעילה עם מפעיל אחר.

•    במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

•    אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

•    כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע;

•    בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

•    המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3.    מידע אישי

3.1.    במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט לבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, הדפדפן באמצעותו מנסים ליצור קשר עם השרתים ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.

3.2.    מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי המפעילה, אך המפעילה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשתף את המידע הזה עם גורמים שלישיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3.    מידע אישי, ככל שיימסר על ידי הגולש אל המפעילה, מוסדר ומפורט במדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו.

4.    עוגיות

4.1.    במהלך הגלישה באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ "עוגיה" במחשב הגולש. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר וכו'. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.

4.2.    הגולש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול הגולש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולש. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי הגולש באתר לא יוכל להשתמש מהשירותים והתכונות המופיעים באתר או בקישורים לו, כולם או חלקם.

5.    פניות בנושאי פרטיות

שאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר וכן לתלונות בנושא יש לשלוח לכתובת הדוא"ל [email protected]

    

6.    זכות לעיין במידע

6.1.    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

6.2.    בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעילה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה המפעילה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות אינטרנט לפעול כאמור.

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (1)

5 stars - based on 1 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית עמוד תקנון

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

27 במרץ 2024

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורך הדין עופר סולר, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום הרשלנות הפרואית עונה לשאלות נפוצות בנושא רשלנ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

עברת ניתוח קשירת חצוצר...

עברת ניתוח קשירת חצוצרות? הניתוח נכשל ונכנסת להריון לא רצוי? יתכן ומאד כי המדובר במקרה של רשלנות ...

קרא עוד

28 במרץ 2024

מגיע לך לקבל תשובות במ...

עורך דין עופר סולר: מעל 21 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בלידה. פני/ה להערכת סיכויי התבי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תביעות רשלנות רפואית ב...

בעיות וכשלים חמורים לאורך חודשי ההריון ובעיקר בזמן הלידה עלולים לגרום לשיתוק מוחין ולנזק בלתי הפי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

שמירה לקויה ואובדן עוב...

בני זוג תבעו את בית החולים תל השומר בשל התרשלות בשמירה על עוברים מוקפאים בטיפולי IVF וזכו לפיצויי...

קרא עוד

28 במרץ 2024

הרופאים טעו בפענוח תוצ...

בדיקת השקיפות העורפית מסייעת לרופא המלווה את מעקב ההריון שלך להעריך את הסיכויים ללידת ילד/ה הלוקה...

קרא עוד

28 במרץ 2024

תסמונת ויליאמס והחובה ...

תסמונת האהבה הנה אחת מהתסמונות הגנטיות השכיחות ביותר ובכל מקרה, חשוב לדעת כי ניתן לאבחן את המוטצי...

קרא עוד

03 באפריל 2024

רוט סולר תביעות ביטוח:...

עורך הדין עופר סולר שותף בפירמה רוט סולר - תביעות ביטוח, המתמחה בייצוג תובעות ותובעים בתביעות מול...

קרא עוד

03 באפריל 2024

על אודות עורך דין עופר...

לעורך הדין סולר ניסיון של למעלה מ-20 שנים בניהול תביעות רשלנות רפואית מורכבות...

קרא עוד

03 באפריל 2024

עופר סולר רשלנות רפואי...

עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בישראל, עורך הדין עופר סולר עומד לרשותך! המש...

קרא עוד

21 במאי 2024

בדיקת אקסום: חשובה בכל...

מחקר ישראלי [2024] בחן וניתח תוצאות של 1020 בדיקות אקסום בהריונות שגרתיים, שאינם מוגדרים הריונות ...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 24