סולר קפלינסקי רשלנות רפואית malpractice
שיחה אישית עם עו"ד עופר סולר: 072-334-0001

עורך הדין עופר סולר, ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

המשרד המוביל בישראל לייצוג נפגעי רשלנות רפואית, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

פנו לקבלת חוות דעת מקצועית >>
עו"ד עופר סולר מומחה ברשלנות רפואית

ייצוג נפגעי רשלנות רפואית

עו"ד עופר סולר, מציע ללוות אותך ואת בני המשפחה בהליך המשפטי ועד לקבלת פיצויים מלאים

לקבלת חוות דעת מקצועית >>

הלכה של בית המשפט העליון בעניין חיים בעוולה

מחבר: 29/05/2012 10:50

עילת התביעה לפיצויים של הפרט שנולד עם מום נגד הצוות הרפואי שטיפל באמו במהלך הריונה המוכרת גם בשם הולדה בעוולה או חיים בעוולה הנה אחת העילות השנויות ביותר במחלוקת בתחום הרשלנות הרפואית בדיני הנזיקין שכן היא מעלה שאלות מורכבות בתחום הפילוסופיה, המשפט והרפואה.

באופן זה, רק בחודש מרץ האחרון הגישה ועדת מצא שהוקמה במיוחד לצורך בחינת זכאותם של היילוד וההורים לתביעה במקרים אלו את המלצותיה ומסקנותיה לשר המשפטים.

כך חודשיים לאחר מכן ב-28 למאי 2012 בהחלטה תקדימית החליט הרכב של שבעה שופטים בבית המשפט העליון לבטל את עילת התביעה של הילד במקרים בהם נטען שזהירות סבירה של הגורמים המטפלים הייתה מונעת את לידתו  ולהרחיב את הפיצוי שיינתן להורים.

ביטול עילת התביעה של היילוד

פסק הדין ע"א 1326/07 המר נ' עמית הנו איחוד של דיון במספר ערעורים העוסקים בסוגיית ההולדה בעוולה. בדנן לאחר הלידה אובחן שהתובעת סובלת מחסר בחלק מהעצמות באמה וחסר מלא של כף יד שמאל שלה.

הנתבע הנו הרופא שבדק את האם במהלך ההריון, כאשר המום לא אובחן לאורך הבדיקות שבוצעו. בסופו של יום בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את התביעה בעילת הולדה בעוולה ומכאן הערעור.

פסק הדין של בית המשפט העליון בראשותו של כבוד השופט בדימוס אליעזר ריבלין מתייחס להיסטוריה של ההכרה לראשונה בזכות התביעה של ההורים והיילוד נגד הרופא המטפל בפסק הדין של בית המשפט העליון דאז ע"א 518/82 זייצוב נ' כץ, פ"ד מ(2)85 ולעובדה שלמרות ששופטי הרוב הכירו בקיום העילה של היילוד נחלקה דעתם בעניין ההצדקה לקיומה וכתוצאה מכך גם הערכת שיעור הנזק בתביעות מעין אלו.

בפסק הדין בעניין כץ הציגו למעשה שופטי הרוב שתי דעות לעניין הערכת הנזק אך השאירו את ההכרעה בעניין שלהן בצריך עיון. למעשה כבוד השופט לשעבר דב לוין וכבוד המשנה לנשיא דאז השופטת מרים בן פורת סברו כי יש להכיר בקיום העילה של הפרט רק במקרים בהם ניתן לקבוע כי טוב היה מותו מחייו והפיצוי במקרים אלו צריך להיות במידה שבעזרתה יהיה אפשר לצמצם את התוצאה של מצבו של האדם ולאפשר לו לתפקד באופן הכי טוב שניתן בנסיבות הקיימות.

כבוד הנשיא בדימוס השופט אהרון ברק וכבוד השופט שלמה לוין חשבו שצריך להכיר בעילה לאור העובדה כי חובת הזהירות שחלה על הרופא מחייבת אותו גם לנקוט באמצעים הנדרשים כדי למנוע את יצירת הפגם ולכן היא תתקיים גם במצבים שלא קיימת בהם מוגבלות חמורה. את הנזק לפי עמדה זו יש לחשב לפי הפער בין החיים ללא ועם המוגבלות.

באופן זה לאורך השנים התגלו קשיים משמעותיים ביישום אחיד של ההלכה שנבעו מריבוי התביעות שהוגשו בעקבות עצם ההכרה בעילה, הקשיים בהערכת הנזק, מדיניות הפיצוי ועוד, כל אלו שהובילו בסופו של יום גם להקמתה של הוועדה הציבורית בנושא.

כך כבוד השופט אליעזר ריבלין (בפסק דינו האחרון טרם פרישה) ושאר חברי ההרכב מגיעים למסקנה כי במציאות הקיימת אין עוד אפשרות להכיר בזכות התביעה של הילד של עילת החיים בעוולה.

השופטים מתייחסים לא רק לקשיים המשפטיים הנוגעים לנזק והקשר הסיבתי המהווים חלק מיסודות הבסיס של עוולת הרשלנות הקשורים בעובדה שהרופא לא גרם לנזק שהיה מום מולד ופיצוי על כך מהווה סטייה מהעיקרון לפיו מטרת הפיצוי היא לדאוג להשבת המצב לקדמותו ולכך שמשום שהנזק לא נגרם כתוצאה מהתרשלות קיימת בעייתיות בהטלת חבות על הרופא.

אלא הם עוסקים גם בקונפליקט הערכי הטבוע בהכרה של חיים עם מוגבלות כנזק שהיה עדיף למנוע אותו מלכתחילה.

תפיסה מעין זו אליבא דה ריבלין מנוגדת לנורמות החברתיות והמוסריות ופוגעת בזכות לשוויון של אנשים בעלי מוגבלות, בכבוד האדם ובעקרון קדושת החיים זאת בשעה שהשניים האחרונים הוכרו מפורשות כזכויות יסוד חוקתיות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

באופן זה החיים מהווים ערך בפני עצמו שיש לכבד אותו ובכל מקרה לא ניתן לקבוע בשום נסיבות שטוב היה מותו של פרט מחייו, שכן גם חיים עם מוגבלות מהווים ערך מקודש שיש להגן עליו על כל המשתמע מכך. באופן זה נותנים שופטי ההרכב מקום בפסיקה גם להסכמה שקיימת בנושא זה בשיטות משפט אחרות.

הרחבת עילת התביעה של ההורים

לצד ביטול עילת החיים בעוולה של הפרט, בית המשפט העליון מרחיב את ההכרה בעילת הולדה בעוולה מצדם של ההורים, באופן שיאפשר לפצות אותם כך שהסכום שיקבלו יכסה את ההוצאות על הצרכים של הילד למשך כל תקופת החיים שלו, משום שמבחינה משפטית ניתן לראות אותם כנפגעים הישירים מההתנהגות הרשלנית של הרופא, שכן הלידה מטילה עליהם מעמסה כלכלית ונפשית כבדה.

במקביל מצאו שופטי ההרכב לנכון להתייחס לשלוש סוגיות נוספות שעלו בעניין זה ולא נקבעה לגביהם הלכה.

כך בעניין הקשר הסיבתי בין ההתרשלות של הרופא באי גילוי המום והנזק שנגרם כתוצאה מאי הפסקת ההריון נקבע שאם היה לוועדה להפסקת הריון את כל המידע הדרוש והיא הייתה מורה על הפסקתו, רק במקרה זה ההורים יצטרכו להוכיח שללא ההתרשלות הייתה מתבצעת הפנייה.

כך למעשה הקביעה של הוועדה להפסקת הריון תשמש במקרים אלו כסוג של חזקה הניתנת לסתירה בעניין עמדת ההורים ביחס להמשך הריון.

בדומה, בשאלת הפיצוי בגין הנזק מסדיר בית המשפט באופן מפורט את הדרך שבה יחושבו הפיצויים וקובע שאלו יתייחסו גם לנזק שנגרם שאינו ממוני והקשיים השונים הקיימים בגידול ילד בעל מוגבלות ולצורך הקיים במקרים אלו למציאת סידור גם בנסיבות בהן נפטרו ההורים מבלי שהספיקו לדאוג לצורכי הילד.

הוא מתייחס לחשיבות של הסדרה חקיקתית של מתווה ברור לתשלום פיצויים במצבים מסוג זה.

מלבד זאת פסק הדין מתייחס גם לסוגיה של הפגיעה באוטונומיה בתביעה שמוגשת על ידי ההורים ומכיר בזכות הפיצוי שלהם בעניין זה, לצד בדיקת השאלה האם מתקיימת חפיפה שיש להימנע ממנה בין שתי התביעות. הפיצוי בעניין זה צריך להיות לפי נסיבות המקרה.

חידוש נוסף בפסק הדין מתייחס לכך שלאור השינויים האמורים, תביעות מהסוג האמור יהיה באפשרות ההורים להגיש רק אם לא חלפה תקופת התיישנות של שבע שנים בהתאם לכלל שנקבע בחוק ההתיישנות תשי"ח-1958 ולא עד ל-25 שנים כפי שקורה לפי כללי ההתיישנות בתביעה המוגשת על ידי קטין, שיהיה בו סביר להניח כדי להגביל באופן משמעותי את מספר התביעות שיוגשו בעניין זה.

עדכון מרץ 2018: הלכה משלימה וחדשה של בית המשפט העליון בנושא התיישנות עילת חיים בעוולה

ליחצו כאן לקריאת פסק הדין המלא בפורמט PDF

דרגו אותנו: | דירוגך () בוצע בהצלחה דירוג ממוצע (5) | דירוגים (6)

5 stars - based on 6 reviews

קראו עוד

סגור

מיקומך באתר: רשלנות רפואית המלצות ועדת מצא ע''א 1326/07

חוות דעת מקצועית

רוצה להכיר את כל האפשרויות שבפניך ולקבל החלטה מושכלת? פנה/י אלינו:

מכתבי תודה והערכה

"חשוב היה לי גם לכתוב ולהגיד תודה, עוד פעם, על הטיפול המשפטי שלך ושל צוות המשרד בתביעת הפיצויים שלנו מול בית החולים תל השומר. הגענו אליך בהמלצה של רופא בכיר ולמרות הקשיים, קיבלנו פסק דין ופיצויים הולמים"

ד.מ. סביון

"עופר סולר היקר, אין לנו מילים לתאר את הטיפול המשפטי המסור והמקצועי שקיבלנו ממך, לאורך 4 וחצי שנים שבהם ניהלת את התביעה מול בית חולים העמק בתבונה רבה, עמדת לצד בני המשפחה בכל עת ובכל עניין. מאחלים לך רק בריאות והצלחה"

משפחת ב.ע. חדרה

"פנינו למשרדך כשנה וחצי אחרי אירוע קשה של לידה שהסתבכה, ליווית והפנת אותנו אל המומחים הרפואיים והגשת תביעת פיצויים שהסתיימה במהירות, בדרך של פשרה ומבלי להגרר להליכים משפטיים מיותרים וכואבים. על כל אלה תודתינו"

בני הזוג בצרה

"עו"ד עופר סולר ייצג את המשפחה בתביעה נגד גניקולוג וקופת חולים מאוחדת. זכינו להכיר את המומחה המשפטי הטוב ביותר בתחום בזכות המלצה של קרוב משפחה והגענו לתוצאה ראויה, שעזרה להמתיק ולו במעט את חומרת הפגיעה והשפעותיה"

ב.פ. בני ברק

מידע משפטי ועדכונים:

16 באוגוסט 2020

עורכי הדין שלנו עונים ...

עורכת הדין ארבל קפלינסקי ועורך הדין עופר סולר עונים לשאלות נפוצות בנושא רשלנות רפואית!

קרא עוד

08 במאי 2022

מחיקה מזערית בזרוע הקצ...

במקרים של אבחון מיקרו מחיקה בזרוע הקצרה של כרומוזום 16, באזור 16p11.2, רק לאחר הלידה ומבלי שהרופא...

קרא עוד

08 במאי 2022

חסר או הכפלה מזערית 16...

אם יתברר כי הרופא שליווה את מעקב ההריון לא הסביר שניתן לבצע בדיקות גנטיות, כבר בתחילת ההריון, שעש...

קרא עוד

08 במאי 2022

פגיעה במבנה של כרומוזו...

באמצעות בדיקת צ'יפ גנטי בהריון ניתן לאבחן כבר בתחילת ההריון עשרות סוגי מוטציות ושינויים במבנה של ...

קרא עוד

15 במאי 2022

אבחון מוקדם בהריון: פג...

ניתן לאבחן עשרות מוטציות גנטיות במבנה של כרומוזום 18 כבר בתחילת ההריון, באמצעות בדיקה גנטית פשוטה...

קרא עוד

15 במאי 2022

אבחון טרום לידתי של חס...

חסר מזערי בזרוע הארוכה 7q21.22 של כרומוזום 7 עלול לגרום להפרעות נפשיות קשות ותופעות של אוטיזם, ול...

קרא עוד

15 במאי 2022

אבחון מוקדם של תסמונת ...

באמצעות בדיקת מי שפיר לצ'יפ גנטי ניתן לאבחן חסר מזערי Xp22.3 בעובר, כבר בשלבים הראשוניים של ההריו...

קרא עוד

22 במאי 2022

משמעותה של מחיקה באזור...

ניתן וצריך לאבחן מחיקה באזור 17q12 כבר בתחילת ההריון באמצעות דיקור מי שפיר לצ'יפ גנטי ובכל מקרה, ...

קרא עוד

22 במאי 2022

תסמונת פוטוקי לופסקי א...

הכפלה באזור 17p11.2 על הזרוע הקצרה של כרומוזום 17 הנה התיאור המדעי המדוייק של תסמונת פוטוקי לופסק...

קרא עוד

22 במאי 2022

נולד/ה לך ילד/ה עם תסמ...

במקרה של לידת תינוק/ת הלוקה בתסמונת סמית מגניס או 17p11.2 microdeletion, מבלי שהרופא שליווה את מע...

קרא עוד

22 במאי 2022

כרומוזום 17: פגיעה במב...

חשוב לדעת כי ניתן לאבחן שינויים מהותיים במבנה של כרומוזום 17 באמצעות בדיקות גנטיות כבר בתחילת ההר...

קרא עוד

פניה אישית ודיסקרטית

עורכי הדין שלנו לרשותך, בכל שאלה! פנה/י לקבלת ייעוץ משפטי אישי ותשובות בכל שאלה:

טלפון: 072-334-0001

פקס: 03-7369345

מרכז עזריאלי 1, קומה 36